Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Za podnikatele jsou pak považovány jak fyzické osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění (živnostníci), fyzické osoby podnikající podle zvláštního právního předpisu (např. lékaři, advokáti, architekti), osoby provozující zemědělskou výrobu a rovněž osoby zapsané v obchodním rejstříku (zejména obchodní společnosti – v.o.s., k.s., s.r.o., a.s., a družstva). 

Podnikáte jako fyzická osoba a domníváte se, že tento způsob podnikání pro Vás není vhodný nebo dostatečně bezpečný? Dohodli jste se se společníky ve firmě, že se rozejdete a odkoupíte od nich jejich obchodní podíl?

Naše advokátní kancelář svým klientům standardně poskytuje službu zakládání obchodních společností a převodů obchodních podílů ve firmě. Zakládání obchodních společností naše advokátní kancelář obvykle provádí jedním ze dvou následujících způsobů.   

  1. Pro klienta vypracujeme zakladatelský dokument právnické osoby (např. společenská smlouva nebo zakladatelská listina), zúčastníme se s ním jednání u notáře, a poté instruujeme klienta, jak dále postupovat ve vzahu k bankám, úřadům a rejstříkovému soudu (levnější varianta).
  2. Klient nám udělí potřebné plné moci (cca 10 minut stráveného času) a my za něj poté vyřídíme vše potřebné až do okamžiku, kdy je požadovaná obchodní společnost založena, zapsána do obchodního rejstříku a zaregistrována na příslušných úřadech. Klientovi poté předáváme kompletní dokumentaci k obchodní společnosti založené dle jeho požadavků – klient si například zvolí bankovní ústav, u kterého bude mít jeho nově založená společnost účet, atp. (nákladnější varianta).

Službu – převod obchodního podílu – naše advokátní kancelář realizuje buďto za osobní účasti klienta v jím zvolené notářské kanceláři nebo na základě nám udělené plné moci bez účasti klienta.

Naše nejžádanější služby