Byli jste obviněni z přestupku? Byli jste vyzváni k podání vysvětlení ve věci dopravní nehody nebo Vám byl dokonce zadržen řidičský průkaz? Rozhodl správní orgán v odvolacím řízení a Vy s jeho rozhodnutím nejste spokojeni, neboť je v rozporu s právem? Potom vězte, že v takových situacích je vždy vhodné využít služeb odborníka, se kterým můžete vše prodiskutovat a který navrhne pro Vás to nejvhodnější řešení. My jsme tu od toho, abychom chránili Vaše práva.  

Přestupek

Přestupkem je zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v zákoně o přestupcích nebo v jiném zákoně, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštního zákona nebo o trestný čin. Přestupku se může dopustit jen fyzická osoba.

Přestupkové řízení

Přestupkové řízení je zvláštním druhem správního řízení, které se řídí zákonem o přestupcích, případně zvláštním zákonem (např. stavebním zákonem), a podpůrně i správním řádem. Právním následkem přestupku je sankce v podobě napomenutí, pokuty, zákazu činnosti a propadnutí věci. Právním následkem přestupku může být také ochranné opatření, tj. omezující opatření a zabrání věci. Přestupkem je např. dopravní přestupek, ublížení na cti nebo tzv. stavba na černo, tedy stavění nové stavby bez stavebního povolení aj. 

Jiný správní delikt

Jak bylo zmíněno výše, přestupku se nemůže dopustit právnická osoba. Právnická osoba, stejně jako osoba fyzická – podnikatel, se však může dopustit tzv. jiného správního deliktu. Jiným správním deliktem se rozumí protiprávní jednání právnické osoby nebo fyzické osoby – podnikatele, za které ukládá správní orgán sankci stanovenou zvláštním zákonem. Za jiný správní delikt je jeho pachatel odpovědný bez ohledu na svoje zavinění, přičemž jiné správní delikty jsou projednávány podle správního řádu. Sankci může být pokuta, eventuálně např. propadnutí kontrolovaného zboží, zákaz činnosti. Jiným správním deliktem může být např. nekalá obchodní praktika podnikatele, nebo diskriminace při poskytování zboží a služeb aj. 

Zastupování fyzických a právnických osob v soudním řízení správním (správní soudnictví, správní soud)

Ve správním soudnictví soudy poskytují ochranu veřejným subjektivním právům fyzických a právnických osob a rozhodují v dalších věcech, v nichž tak stanoví soudní řád správní (např. kompetenční žaloby, rozpuštění politické strany). Správní soud rozhoduje i) o žalobách proti rozhodnutím správních orgánů, ii) o ochraně před nečinností správního orgánu, iii) o ochraně před nezákonným zásahem správního orgánu, iv) o kompetenčních žalobách, v) ve věcech volebních a místního referenda, vi) ve věcech politických stran a hnutí, vii) o zrušení opatření obecné povahy pro rozpor se zákonem, viii) ve věcech porušení povinnosti veřejných funkcionářů podle zvláštního předpisu.Ve správním soudnictví jednají a rozhodují krajské soudy a Nejvyšší správní soud. Ztrácíte trpělivost, protože správní orgán je ve správním řízení nečinný, a to přestože jste vyčerpali veškeré přípustné prostředky k ochraně před jeho nečinností? Byli jste rozhodnutím správního orgánu zkráceni na svých právech? Věřte, že je v našich silách domoci se rychlé a účinné nápravy! 

Naše nejžádanější služby