Chystáte se rozvést a Vy i Váš partner máte zájem na tom, aby rozvodové řízení trvalo co nejkratší dobu? I v takovém případě Vám umíme pomoci. Písemnou dohodou s úředně ověřenými podpisy, jejichž ověření v rámci ceny za sepsání dohody osobně provedeme, můžete vypořádat Vaše společné jmění manželů pro dobu po rozvodu přímo u nás.

Společné jmění manželů tvoří jednak majetek nabytý některým z manželů nebo jimi oběma společně za trvání manželství s výjimkami, jež stanoví zákon (např. majetek nabytý dědictvím nebo darem), a dále i závazky, které některému z manželů nebo oběma manželům společně vznikly za trvání manželství s výjimkami, jež stanoví zákon (např. závazek týkající se majetku, který náleží výhradně jednomu z manželů nebo závazek, jehož rozsah přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, který převzal jeden z manželů bez souhlasu druhého).

Ve zkratce řečeno, polovina veškerých příjmů, nemovitostí a movitých věcí (ale současně i závazků) získaných / přijatých jedním z manželů či vzniklých jednomu z manželů za trvání manželství náleží druhému manželovi (samozřejmě vždy s ohledem na shora uvedené výjimky).

Vypořádání společného jmění manželů

Pakliže dojde k zániku manželství (rozvodem nebo smrtí manžela), společně zaniká i společné jmění manželů. K vypořádání společného jmění manželů, případně jeho části, může dojít na základě písemné dohody, nejsou-li schopni se manželé dohodnout, mohou podat k soudu návrh na jeho vypořádání.

Nedohodnou-li se bývalí manželé na vypořádání společného jmění manželů do tří let od jeho zániku nebo nebyl-li do tří let od jeho zániku podán návrh na jeho vypořádání rozhodnutím soudu, rozdělí se společné jmění dle podmínek stanovených v zákoně.

Jste rozvedení, ale dosud nebylo Vaše společné jmění vypořádáno? Máte zájem se s bývalým manželem nějak dohodnout, ale nejste si jisti, jaké má mít dohoda o vypořádání společného jmění náležitosti? Chcete mít Vaše majetkové vztahy náležitě vypořádány, a to i s ohledem na zápisy vlastnických vztahů v katastru nemovitostí? Potom neváhejte se na nás obrátit, neboť jsme schopni vypracovat nebo posoudit smlouvu o vypořádání Vašeho společného jmění manželů.

Rozšíření a zúžení společného jmění manželů

Manželé si mohou smluvně písemně ujednat rozšíření nebo zúžení společného jmění manželů, a to jak do budoucna (ve vztahu k majetku či závazkům nabytým či vzniklým v budoucnu), tak i ve vztahu k majetku a závazkům, které již společné jmění manželů tvoří.

Písemnou dohodu, jejímž předmětem bude zúžení nebo rozšíření  budoucího společného jmění manželů, může podepsat i muž a žena, kteří chtějí uzavřít manželství (tzv. předmanželská smlouva).

Smlouvy, v nichž si manželé nebo snoubenci ujednají rozšíření nebo zúžení společné jmění manželů, musejí být uzavřeny formou notářského zápisu.

Naše nejžádanější služby