Nikdy nezapomínejte, že neplatnost rozvázání pracovního poměru může být u soudu uplatněna nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit tímto rozvázáním. V daném případě jde o tzv. prekluzivní lhůtu, po jejímž uplynutí Váš nárok domáhat se svých nároků z neplatného rozvázání pracovního poměru u soudu zaniká.

Potřebujete poradit, jak podat výpověď z pracovního poměru nebo okamžitě zrušit pracovní poměr v souladu s právem bez rizika následku neplatnosti právního úkonu? Využijte služeb odborníka. Posouzení, zda byl pracovní poměr rozvázán neplatně, není vůbec jednoduché, a proto Vám doporučujeme vyhledat odborníky, kteří by Vám v dané souvislosti poskytli adekvátní právní poradu. Pokud se rozhodnete využít našich služeb, můžete si být jisti, že Vám na rovinu sdělíme, jaké máte šance na úspěch ve sporu, a případně Vás v něm budeme před soudem ochotně zastupovat.

Výpověď z pracovního poměru

Výpověď z pracovního poměru je jednostranným právním úkonem, tzn. že k jeho platnosti a účinnosti není potřeba akceptace strany, jíž je určena. Podmínkou platnosti je však písemná forma výpovědi a rovněž skutečnost, že musí být druhé smluvní straně doručena. Od okamžiku doručení se poté počítá výpovědní doba, jež činí minimálně dva měsíce (výpovědní doba začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi).

Zaměstnanec může dát zaměstnavateli výpověď z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu, zaměstnavatel může dát zaměstnanci jen z důvodů taxativně vymezených v zákoně.

Okamžité zrušení pracovního poměru

Jak zaměstnavatel tak zaměstnance může s druhou smluvní stranou okamžitě rozvázat pracovní poměr. Důvody, pro něž může být pracovní poměr okamžitě zrušen, pak stanoví zákon, v zásadě jde vždy o velmi závažné porušení pracovněprávních povinností. Stejně jako výpověď je i okamžité zrušení pracovního poměru jednostranným právním úkonem, a proto i zde platí shora uvedené.

Neplatné rozvázání pracovního poměru

Pakliže zaměstnavatel nebo zaměstnance rozvázal pracovní poměr neplatně (např. výpověď nebyla učiněna v písemné formě, pracovní poměr byl zrušen pro jiný důvod, než jaký požaduje zákon aj.), tento pracovní poměr stále trvá a smluvní strana, vůči níž byla neplatná výpověď nebo neplatné okamžité zrušení uplatněno má nárok buď na náhradu mzdy, nebo na náhradu škody, která mu tím vznikla.

Naše nejžádanější služby