Zjistili jste, že nejste sami, komu Váš dlužník nezaplatil a platit nehodlá? Jednou z možností, jak v takovém případě postupovat, je na Vašeho dlužníka podat návrh na insolvenci. Musíte ale ještě nalézt nejméně jednoho věřitele Vašeho dlužníka a musí být splněny další zákonné podmínky. V případě, že o podání návrhu na insolvenci máte zájem, obraťte se na nás.

Úpadek

Zákon zná dvě definice úpadku, nicméně nejste-li podnikatel (jste např. fyzická osoba, která má několik spotřebitelských úvěrů), je pro Vás možná pouze varianta platební neschopnosti – tedy situace, kdy máte alespoň dva věřitele, Vaše dluhy jsou alespoň měsíc po splatnosti a současně je zjevné, že nebudete v budoucnosti schopen plnit. Pokud jste právnická osoba nebo podnikatel (fyzická osoba), může úpadek nastat také tehdy, pokud všechny Vaše dluhy v souhrnu převýší Váš majetek (jeho hodnotu) – tedy budete-li dlužit tolik, že i kdybyste chtěli platit, Váš majetek na to zkrátka nebude stačit.

Insolvenční návrh

Insolvenční řízení lze zahájit pouze na návrh; soud tedy sám od sebe řízení zahájit nemůže. Návrh musí podat buď dlužník, nebo věřitel.

Jste nepodnikatelem a máte dluhů až nad hlavu, jež nejste schopni ani při nejlepší vůli splácet? Dlužíte alespoň dvěma různým věřitelům, jste ochotni se po příštích 5 let uskrovnit pod vidinou budoucnosti bez dluhů, poté můžete podat návrh na oddlužení. Návrh na povolení oddlužení musíte podat spolu s insolvenčním návrhem nebo, podal-li insolvenční návrh věřitel, do 30 dnů od doručení insolvenčního návrhu dlužníkovi. Návrh na oddlužení je nutné podat na formuláři, jehož vyplnění není vůbec jednoduchou záležitostí, protože uděláte-li chybu, soud může namísto oddlužení rozhodnout o prohlášení konkurzu!!!

Dlužník, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou – podnikatelem, je povinen podat insolvenční návrh bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl o svém úpadku (nebo se při náležité pečlivosti dozvědět měl). Pokud tak dlužník neučiní, odpovídá věřitelům za škodu, kterou tím způsobí.

Přihláška pohledávky

Chcete-li zahájit insolvenční řízení na majetek Vašeho dlužníka, musíte podat insolvenční návrh a připojit přihlášku. Bylo již proti osobě, která Vám dluží peníze, zahájeno insolvenční řízení a Vy nevíte, jak v takovém případě postupovat? Obraťte se na nás, pomůžeme Vám s vypracování přihlášky do insolvenčního řízení.

Způsoby řešení úpadku (konkurz, oddlužení)

Konkurs

Jedná se v podstatě o tzv. likvidační cestu, kdy je zpeněžen majetek dlužníka a výtěžek dle pravidel rozdělen mezi věřitele. V případě, že dlužníkem je fyzická osoba-nepodnikatel nebo roční obrat dlužníka nepřesahuje 2 mil. Kč a nemá více než 50 zaměstnanců, může soud rozhodnout o tzv. nepatrném konkursu, který je zjednodušeně řečeno zkrácenou a zjednodušenou formou konkursu.

Oddlužení

Institut oddlužení je určen pro dlužníky-nepodnikatele, kteří jsou schopni svým nezajištěným věřitelům jednorázově nebo ve splátkách po dobu nejdéle 5 let uhradit alespoň 30 % jejich pohledávek. Možnost oddlužit se poskytuje dlužníkovi druhou šanci tak, že po uhrazení alespoň 30 % závazků, je dlužník osvobozen od placení zbytku závazků. Oddlužení není určeno pro řešení podnikatelských dluhů, tedy se posuzuje nejen to, zda je dlužník v době podání návrhu na povolení oddlužení nepodnikatel, ale také povaha jeho dluhů (zda tyto nevznikly v souvislosti s jeho dřívější podnikatelskou činností).

Naše nejžádanější služby