Autorské dílo je jedinečný výsledek tvůrčí duševní činnosti autora, který je zachycen v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické.  Za autorské dílo ve smyslu autorského zákona je však považován pouze takový výsledek tvůrčí duševní činnosti autora, který je výjimečný z pohledu literárního, jiného uměleckého (včetně oblasti užitého umění) či vědeckého. Za autorské dílo jsou za určitých okolností považovány i počítačový program a databáze.  


Na Vaši žádost:

  1. odborně posoudíme, zda Váš výtvor je autorským dílem ve smyslu autorského zákona či nikoli.  
  2. Vám pomůžeme ochránit Vaše autorská práva, bylo-li do nich neoprávněně zasaženo. Ze zákona máte nárok na to aby i) bylo určeno Vaše autorství k dílu, ii) byl vysloven soudní zákaz ohrožování Vašeho autorského práva, iii) Vám byly sděleny údaje o osobě, která Vaše autorská práva porušuje, iv) byly odstraněny následky nezákonného jednání narušitele Vašich autorských práv, a v) Vám bylo za způsobenou újmu bylo poskytnuto přiměřené zadostiučinění (omluva anebo finanční kompenzace).  

Obraťte se na nás. Jsme tu od toho, abychom Vám pomohli.

Naše nejžádanější služby