Ať už jste zaměstnanec, který si není jist, zda návrh pracovní smlouvy nebo dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti je pro něj výhodný, nebo naopak zaměstnavatel, který potřebuje vypracovat pracovní smlouvu nebo shora zmíněné dohody na míru anebo vzor pracovní smlouvy nebo jiných pracovněprávních dohod v široké míře použitelný ve své firmě, obraťte se na naši advokátní kancelář, protože my Vám umíme pomoci. 

Pracovní smlouva

Nejčastějším právním úkonem, na základě něhož vzniká pracovní poměr (pracovní poměr je zvláštním druhem pracovněprávního vztahu, pro který je typická značná ochrana ve prospěch zaměstnance), je pracovní smlouva. Pracovní smlouva představuje dvojstranný právní úkon, jehož podstatnými náležitostmi musí být krom vymezení smluvních stran i) druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat, ii) místo nebo místa výkonu práce, ve kterých má být práce vykonávána a iii) den nástupu do práce. Obvyklými náležitostmi pracovní smlouvy pak jsou nejrůznější otázky, zejména výše odměny (mzdy nebo platu), její splatnost, způsob úhrady (v hotovosti či na bankovní účet), ujednání o zkušební době, rozvrhu pracovní doby, délce dovolené aj.

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Pracovněprávní vztah může vzniknout i na základě tzv. dohod o pracích konaných mimo pracovních poměr, zde se jedná o dohodu o provedení práce a o dohodu o pracovní činnosti, a to zejména v případech, kdy zaměstnavatel nemůže zajistit plnění pracovních úkolů primárně zaměstnanci v pracovním poměru. Zaměstnancům, jejichž pracovněprávní vztah vznikl na základě shora uvedených dohod, totiž zákon poskytuje menší ochranu než zaměstnancům v pracovním poměru. Na druhou stranu je tento typ pracovněprávního vztahu méně formálním a pružnějším svazkem.Vypracování nebo pouze posouzení pracovněprávních dohod, které jinde může trvat i několik týdnů, jsme schopni provést do několika málo dnů a v těch méně obtížných případech i do několika málo hodin.

Naše nejžádanější služby