Nájem nemovitostí (nájemní smlouva na nemovitost, výpověď, dohoda o ukončení nájmu)

Nájemní smlouva je dvoustranný právní úkon, na základě kterého pronajímatel přenechává za úplatu nájemci věc, aby ji dočasně užíval nebo z ní bral i užitky. Nájemní smlouva může být uzavřena jak ohledně věci nemovité (např. dům, byt, pozemek) tak i ohledně věci movité. Nájemní smlouva může být uzavřena na dobu určitou nebo na dobu neurčitou. Nájem lze ukončit výpovědí…

Zajišťovací instituty (zástavní právo, věcné břemeno, zajišťovací převod práva)

Zástavní právo, zadržovací právo a zajišťovací převod práva jsou instituty, které zajišťují pohledávku věřitele pro případ, že dluh, který příslušnému z těchto institutů odpovídá, nebude dlužníkem včas splacen. Všechny tyto instituty jsou více či méně podrobně upraveny v občanském zákoníku a znamenají poměrně výrazné posílení postavení věřitele vůči jeho dlužníkovi. Věcné břemeno omezuje vlastníka nemovité věci (stavby…

Prohlášení vlastníka budovy a právní problematika s tím související (vymezení jednotek v budově, smlouva o výstavbě)

Prohlášení vlastníka budovy je jednostranný právní úkon, kterým vlastník budovy (popřípadě podíloví spoluvlastníci budovy) v budově určuje prostorově vymezené části budovy, které se za podmínek stanovených zákonem a v souladu se stavebním určením stanou bytovými nebo nebytovými jednotkami a budou jako samostatné nemovitosti zapsány v katastru nemovitostí.   Právní problematika vymezení jednotek v budově na základě prohlášení vlastníka…

Převody nemovitostí (kupní smlouva na nemovitost, převod spoluvlastnického podílu)

Potřebuji vypracovat kupní smlouvu na nemovitost Během několika málo hodin jsme schopni Vám vypracovat kupní smlouvu, na základě které prodáte nebo koupíte dům nebo pozemek. Rovněž jsme schopni zajistit, aby bylo maximálně zajištěno zaplacení kupní ceny. Pro takový případ totiž poskytujeme službu advokátních úschov, skrze které bude zajištěno, aby se finanční prostředky dostaly k prodávajícímu až…

Naše nejžádanější služby