Ochrana osobnosti, ochrana osobních údajů

Potřebuji chránit svoji osobnost  Urazil Vás někdo? Pomlouvá Vás stále někdo před kolegy v práci, zachytil Vás někdo na fotografii ve Vám nepříjemné situaci, terorizují vás sousedé? Braňte svoje práva a podejte naším prostřednictvím žalobu k soudu. Každý má právo na ochranu své osobnosti, zejména občanské cti, lidské důstojnosti, soukromí a jména příjmení. Naše advokátní…

Právo firemní (obchodní firma)

Obchodní firma (dříve obchodní jméno) je název, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. Podnikatel je povinen jednat pod svojí obchodní firmou. Firmou fyzické osoby musí být vždy její jméno a příjmení  Zjistili jste, že někdo jiný podniká nebo jinak působí pod označením, které je totožné nebo zaměnitelně podobné s Vaší obchodní firmou nebo názvem?…

Právo softwarové, internet a obchodování na internetu, domény a jejich registrace / převody, nelegální užívání domény

Počítačový program je postup operací, který popisuje realizaci určité úlohy (určitých úloh). Software je sada všech počítačových programů v počítači (na rozdíl od hardware, který zahrnuje všechny fyzické součásti počítače). Software zahrnuje aplikační software (pracuje s ním uživatel), operační software (zajišťuje běh programů) a další (knihovny, middleware, BIOS, firmware, atp.). Internet je celosvětový virtuální systém navzájem propojených počítačových sítí, ve kterých mezi sebou počítače komunikují…

Problematika licencí (licenční smlouva, porušování práv z licence, licenční poplatky)

Licence je oprávnění, na základě kterého je nabyvatel oprávněn k výkonu práva užít autorské dílo nebo jiný předmět práv duševního vlastnictví (např. ochranná známka, patent, užitný vzor). Oprávnění užít autorské dílo nebo jiný předmět práv duševního vlastnictví lze získat na základě dvoustranného právního úkonu, který se obvykle nazývá licenční smlouva. Problematika licenčních smluv je upravena v autorském zákoně a v obchodním…

Právo autorské (ochrana autorských práv, autorské dílo, autorské poplatky)

Autorské dílo je jedinečný výsledek tvůrčí duševní činnosti autora, který je zachycen v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické.  Za autorské dílo ve smyslu autorského zákona je však považován pouze takový výsledek tvůrčí duševní činnosti autora, který je výjimečný z pohledu literárního, jiného uměleckého (včetně oblasti užitého umění) či vědeckého. Za autorské dílo jsou za určitých okolností považovány i počítačový program a…

Naše nejžádanější služby